Program vseživljenjskega učenja

Program vseživljenjskega učenja (Lifelong Learning Programme) je program Evropske skupnosti s področja formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja ter usposabljanja.
Cilji programa vseživljenjskega učenja so ustvarjanje napredne družbe, znanja, trajnostnega gospodarskega razvoja, večje število kakovostnejših poslov in močnejša družbena povezanost v Evropski uniji. Program spodbuja sodelovanje izobraževalnih inštitucij po vsej Evropi, mobilnost udeležencev izobraževalnega procesa, razvoj strpnosti in multikulturnosti, istočasno pa udeležence pripravlja tudi za uspešno sodelovanje na evropskem trgu dela.
Izobraževanje odraslih je v vseh državah sprejeto kot sestavni in pomemben del vseživljenjskega učenja. Prilagodljivost izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva, pa tudi potrebam posameznikov in skupnosti, je značilna za razvite države. Kakor se spreminja struktura gospodarstva, tako se spreminja tudi zahteva po znanjih in veščinah.

Vseživljenjsko učenje se nanaša na pridobivanje znanja in veščin tekom celega življenja, s ciljem, da se izboljšajo in razširijo v okviru osebnega, državljanskega, družbenega ali strokovnega razvoja. Predstavlja osnovno podlago za nenehno prilagajanje posameznika spremenljivim okoliščinam v osebnem življenju, na delovnem mestu in v družbeni skupnosti.
Vseživljenjsko učenje je predpogoj za zaposljivost posameznika in povečanje njegove konkurenčnosti na trgu dela, prav tako pa je tudi temelj uresničitve osebnih potencialov in pomemben element aktivnega državljanstva. Strategija izobraževanja uvaja vseživljenjsko učenje kot načelo, na katerem temeljita znanost in tehnologija – celostno izobraževanje.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2019. All rights reserved. Upravljanje z internetnimi stranmi EasyEdit CMS

vrh strani