Biografie

 
 
ŽIVOTNÍ POUŤ ZDENKA DOMANČIĆE
 
Zdenko Domančić, světově uznávaný léčitel, se narodil v roce 1950 v Zadaru, kde prožil i své mládí. Ve 22 letech opustil Jugoslávii a cestoval po světě. Přestože své schopnosti zaznamenal již v mládí, léčení pomocí bioenergie se začal věnovat až ve třiceti letech, čímž započal svou jedinečnou léčitelskou pouť. Ta ho vedla přes mnohé země, ve kterých jeho léčitelské úspěchy zanechaly výraznou stopu. Od roku 1975 žije a pracuje v Belgii (Antwepen), Německu (München), občas pobývá v Rusku, až se v roce 1982 vratil do Jugoslávie. V roce 1985 jsou v Záhřebu zveřejněny vědecké důkazy podporující jeho metody a od toho roku žije a pracuje na ostrově Ugljan (Kukljica). Z tohoto období pocházejí obrázky nekonečných řad nemocných, kteří dorazili v naději, že jim navrátí zdraví. Výsledky byly ohromující, došlo k vyléčení těžce nemocných lidí, nad kterými klasická medicína ve své bezmoci zlomila hůl. Zachovalo se nespočet textů, dopisů vděčných pacientů, kterým pomohl ke zdraví.

Pouť Zdenka Domančiće je poznamenána neustálým hledáním v hraničních oblastech vědy, na Ugljanu založil Společnost pro studium hraničních oblastí vědy. Od roku 1987 do roku 1990 žije a pracuje v Bělehradě, a od roku 1990 do roku 1994 v Poreči. Občas navštěvuje Záhřeb, kde v hotelech Sheraton a Esplanade praktikuje terapii. V roce 1995 odjíždí do Dubaje (SAE) na několikaměsíční pracovní pobyt a od roku 1996 působí ve Slovinsku (až do roku 2008 v Kranjske Goře (hotel "Larix") a od roku 2008 do dnes ve městě Bled (Hotel "Lovec")).
V současné době žije a pracuje ve Slovinsku, kde obdržel od vládního Úřadu pro školství, vědu a sport kladné stanovisko k trvalému pobytu - 20-54/2002/7 - 25.02.2003.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERSTIKA DOMANČIĆOVY METODY

Zdenko Domančić poukazuje na to, že jeho léčba není žádné kouzlo, protože svou terapií pouze vyrovnává vitální energie (bioenergie) a jako vodič je provádí v kontaktu s jinou osobou. V tomto přenosu energie prostor a čas nehraje žádnou roli, protože energie se přenáší velmi rychle a efektivně.

Cílem terapie není pouze odklonění symptomů nemoci, ale hlavně její příčiny. Terapie má celkový všeobjímající a povznášející účinek na člověka i jeho zdraví, napomáhá psychofyzickému uzdravení a tím v neposlední řadě zlepšení celkové kvality života. V roce 1976 v rámci rozvolnění vědeckých přístupů Světová zdravotnická organizace přiznala bioenergii status alternativní léčebné metody.

Mnoho lidí prošlo Domančićovýma rukama – osobnost veřejného života, chudí, bohatí, těžce i lehce nemocní, ke všem měl Domančić stejný přístup – cílem bylo pomoci, aby bylo tělo schopno uzdravit samo sebe. Nekonečné jsou příklady dojemných dopisů, ve kterých napravení, vyléčení a šťastní pacienti veřejně i soukromě děkují za posílené zdraví i život. Množství takových případů je nejlepším prověřením i důkazem o účinnosti Domančićovy metody. Oficiální medicína nemá odpověď na „nevysvětlitelné“ zlepšení stavu léčených pacientů.

Domančićova metoda je účinná, neinvazivní a jednoduchá energetická metoda léčby s blahodárným účinkem bez ohledu na věk nebo předmět léčby. Metoda byla testována a prokázána různými vědeckými výzkumy v oblasti léčby nejvážnějších onemocnění. Energie je převzata z přírody a přirozeným způsobem směrována tam, kde je potřeba. Nemocné tělo se pak léčí samo, což je nejdůležitějším znakem této metody, že pomáhá tělu samo překonat nemoc. Metoda Zdenka Domančiće je velmi účinná i jako preventivní nástroj.
 
Starým národům je již tisíce let známá moc vše prostupující tvořivé síly, neviditelné, ale mocné energie, která vyplňuje celý vesmír, tvoří a udržuje život. Nazývaly ji chi, prana, eter, životní energie, aj. Dnes se v rámci kvantové fyziky ukazuje to, co bylo starým národům již dávno známé, a i Zdenkova práce tak začíná být srozumitelná čím dál většímu množství lidí.

VĚDECKÉ DŮKAZY METODY ZDENKA DOMANČIĆE

Životní a léčitelská cesta Zdenka Domančiće nebyla snadná. Musel překonat mnoho překážek, neboť svou originální a silnou metodou razil cestu, která nikdy nebyla snadno průchozí. Musel se vypořádat s nedůvěrou, předsudky a zažitými společensky přijatelnými představami o zdraví a léčbě. Medicína s potížemi přijímala vynikající účinky jeho terapií, zatímco skvělé výsledky hovořily samy za sebe a Zdenko Domančić byl vždy ochotný vystavit svou metodu jakémukoliv vědeckému zkoumání. Zde uvádíme ta nejdůležitější:

V USA na univerzitách ve “Stanfordu” a “Columbii” a na univerzitě “Ben Gurion” v Izraeli zkoumali fyzikální účinky bioenergie v metodě Zdenka Domančiće. Místní odborníci spolupracovali se Zdenkem Domančićem a zkoumali efekty jeho metody.
 
NAPSALI O ZDENKU DOMANČIĆOVI A JEHO METODĚ

V knize z roku 1984 »léčitel Domančić – léčba bioenergií« Dražena Jakčina je poprvé popsáno ověření efektu Domančićovy léčby bioenergií před odborným týmem lékařů. V knize je popsána léčba vlhké sněti, která měla být dle závěrů lékařů řešena amputací nohy, avšak po terapii bioenergií byla noha zachráněna.
O práci Zdenka Domančiće bylo napsáno několik knih, zde zmiňujeme pouze některé:
Draško Aćimović, Bioenergií ke zdraví - fenomén Zdenka Domančiće ,1988, Bělehrad, Dereta
Zdenko Domančić, netušené lidské schopnosti, 1987, Poljana, Otok Ugljan
Prof. dr. Radovan Starc, Léčba bioenergií – podle metody Zdenka Domančiće, Lublaň, Sirius

DOMANČIĆOVA METODA DNES SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Metoda je dnes široce zastoupena na celém světě a Domančićovi odborní terapeuti s velikým úspěchem léčí a zprostředkovávají možnosti této metody ostatním. Od nedávna je metoda Zdenka Domančiće součástí neformálního vzdělávání/ výcviku pro terapeuty Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® v rámci Institutu pro vzdělávání dospělých ProgramPLUS. Terapeuti Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® svými znalostmi, dovednostmi a výsledky otvírají zcela nový, efektivnější a originální způsob využití bioenergie, nastavují nové a úspěšné léčebné standardy, které jsou respektovány po celém světě.

Program výcviku a odborné přípravy pro terapeuty Bioterapie podle meody Zdenka Domančiće® se skládá ze tří modulů (MODUL – medicína, MODUL – obecné předměty, MODUL – bioterapie) v délce 511 hodin. Realizuje se pravidelnou seminární výukou a praktickým cvičeními. Po absolvování programu odborné přípravy uchazeč přistupuje k závěrečnému prověření získaných schopností (článek 26 Vyhlášky o standardech a normách, jakož i způsobu a postupu ověřování splnění podmínek v institucích pro vzdělávání dospělých) před komisí, která byla jmenována odborným subjektem pověřeným Institutem. Na základě úspěšně složené závěrečné zkoušky je absolventovi vydán odpovídající certifikát na základě Vyhlášky o veřejných dokumentech v rámci vzdělávání dospělých.

Při tvorbě výcvikových programů pro terapeuty Bioterapie podle metody Zdenka Domančiće® byly vzaty v úvahu pokyny WTO (Světové organizace cestovního ruchu), které uvádí, že rozvoj lidských zdrojů je klíčovým faktorem formování strategie a dosažení konkurenční výhody veřejných a soukromých subjektů, orientovaných na globální trh cestovního ruchu, za podmínek dodržování standardů sociální přijatelnosti udržitelného hospodářského a kulturního rozvoje. Důraz je kladen na získání znalostí, které nám chybí, a tato potřeba je obzvláště citelná právě v oblasti zdravotní turistiky.

Domančićovu metodu vyzkoušel přibližně milion a půl pacientů a jejich vyléčení je nejtransparentnějším ukazatelem úspěchu. Domančić při své práci vždy respektoval, oceňoval přínos, který lékařství při léčení představuje a uvědomil si, že souběh vědeckého zkoumání, lékařské diagnostiky a léčitelství je jedinečným způsobem, jak pacientovi pomoci a prokázat skutečnost o účinnosti léčby bioenergií těm, kteří ji potřebují. To vše v zájmu člověka a života.

Copyright ZDENKO DOMANČIĆ 2024. All rights reserved. Internet pages management EasyEditCMS

top of the page